หนัาหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ประมาวลภาพกิจกรรม ร้องทุกข์ - ร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สิน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แหล่งท่องเที่ยว
 
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองคลัง
 
ขั้นตอนการชำระภาษี
ภาษีป้าย 
ภาษีบำรุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
อื่นๆ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ
   ข่าวประกวดราคา
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 11 ส.ค. 2554 ]
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์