หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Urban an infrastructure Management of Local government Organizeation course  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย Road Safety  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rurai Development  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2563 ]    
 
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562  [ 23 ม.ค. 2563 ]    
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 22 ม.ค. 2563 ]   
 
ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  [ 21 ม.ค. 2563 ]   
 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 20 ม.ค. 2563 ]   
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2563 ]   
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2563 ]   
 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  [ 20 ม.ค. 2563 ]   
 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 17 ม.ค. 2563 ]   
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 17 ม.ค. 2563 ]   
 
แจ้งขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 8 - 10  [ 17 ม.ค. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคาะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสเต็มศึกษา  [ 17 ม.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 271
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10