หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกเทศมนตรี  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
 การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี 2564  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
 เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ่ราชการออนไลน์  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
  โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ (สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0)  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
 การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาด  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
 ซักซ้อมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
 การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 ฉบับที่ 5  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
 แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศง 2564  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
 สำรวจข้อมูลบุคลากรครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 6 ก.ค. 2564 ]  
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2564)  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 325
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10