หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
6.4.4 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) แผนงาน/โครงการ
  2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม
  4) รายงานประจำปี
  5) กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนผู้ใช้ประโยชน์
  7) ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  8) สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  9) รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่ อปท.และสำนักงาน อปท.
  10) จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
  11) งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในสำนักงาน อปท.
  12) จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  หมวดย่อยที่ 5 ก๊าซเรือนกระจก
6.5.1 แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารการจัดก๊าซเรือนกระจก
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ ตามคู่มือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก (องค์การมหาชน)
  2) ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินการ
  หมวด 1 นโยบายและการจัดกิจกรรม
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกาจัดทำแผน / แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) แผน / นโยบายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต / การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม / โครงการ
  3) รูปภาพการดำเนินงาน
  4) หลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น
1.2 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) กิจกรรม / โครงการในการส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
  2) รูปกิจกรรม / โครงการ
  3) การรายงานผลการดำเนินการ
 
<< หน้าแรก...     41      42      43      44     (45)     46      47      48