หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
1.3 ช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) หลักฐานช่องทางและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
  2) ช่องทางในการสื่อสาร หมายถึง ช่องทางในการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ (Social Media) Facebook Line วารสาร ฯลฯ
1.4 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) แผนสภา / กิจกรรม / โครงการ
  2) ภาพถ่ายการดำเนินการ
1.5 อปท. ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) หนังสือสมัคร/เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ
  2) หนังสือโต้ตอบจากหน่วยงานที่แสดงถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกผลการตัดสินการประกวด
  3)ประกาศผลการประกวดของหน่วยงานต่าง ๆ
  4) หลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินการ เช่น รูปถ่ายในการดำเนินงาน การตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินผล
  5) รางวัลที่ได้รับ เช่น โล่ เหรียญเกียรติบัตร
  หมวด 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม
  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1 การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  1) คำสั่ง / ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
  2) จัดสถานที่พร้อมป้ายให้ชัดเจน
  3) เอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดไว้ครบตามรายการที่กำหนด
  - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
  - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  - การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561
  - แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561
  - แผนอัตรากำลัง
  - เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
  - หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชนและการเก็บสถิติผู้มารับบริการฯ และรายงานสรุปผล
2.2 การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ตรวจสอบหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมข้อมูลที่เผยแพร่ (เอกสารหรือภาพถ่าย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
<< หน้าแรก...     42      43      44      45     (46)     47      48