หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
2.3 ช่องทางประจำสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท.
  1) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท. ตามหมู่บ้าน/ชุมชน
  2) จัดส่งสื่อที่พิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
  3) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อปท.