หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ประจำปี 2563  
 

       ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่กับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ประกอบกับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
      เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อยึดเป็นหลักการเป็นเครื่องหมายกำกับความประพฤติให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบีบบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยต้องยึดมั่นค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการทำงานพร้อมทั้งสามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร
        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 16.17 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10