หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 7 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ จำนวน 12 คัน ดังนี้
1.  ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
2.  ให้รถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อยู่ในเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น และเกณฑ์การเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
                เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงกำหนดใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2563 เวลา 14.47 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 409 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10