หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอุตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  
 

          ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมข้อมูลของที่ดินอาคารอุปกรณ์วัสดุและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงข่ายถนนระบบท่อระบายน้ำทิ้งระบบประปาและไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามหนังสือมท 0808.4 / ว 297 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่องการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจสินทรัพย์ตามคู่สินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินทรัพย์มาจัดทำบัญชีและรายการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ นั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ได้ดำเนินการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการจัดทำบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้การคำนวณค่าเสื่อมของสินทรัพย์ให้เหมาะสมและครอบคลุมกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลา 09.08 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10