หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5065 28 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12670 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12630-12661 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2586 27 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู) เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2576 27 ส.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5013 27 ส.ค. 2563
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กพส. มท 0810.8/ว2580 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2563
การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ "ทรัพย์ทวีพูล" ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.6/ว2572 26 ส.ค. 2563
ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2564 26 ส.ค. 2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2577 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ส.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 33-34 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2578 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2563
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2570 [แบบตอบรับ] 26 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2574 26 ส.ค. 2563
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กศ. มท 0816.3/ว2575 26 ส.ค. 2563
การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2563 26 ส.ค. 2563
การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2562 25 ส.ค. 2563
การขับเคลื่อนและขยายผลตามแนวทางการจัดการศึกษา ของประเทศฟินแลนด์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 25 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2545 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ส.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2553 25 ส.ค. 2563
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กค. มท 0803.3/ว2559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ส.ค. 2563
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 948
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10