หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
การรายงานข้อมูลการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กสว. มท 820.3/ว1683 10 มิ.ย. 2563
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1684 10 มิ.ย. 2563
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด 9 มิ.ย. 2563
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563 9 มิ.ย. 2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด 9 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ปี 2563 9 มิ.ย. 2563
แนวทางการเปิด - ปิด ภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 9 มิ.ย. 2563
แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด 8 มิ.ย. 2563
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 8 มิ.ย. 2563
หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 มิ.ย. 2563
แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด 8 มิ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 มิ.ย. 2563
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 8 มิ.ย. 2563
ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 มิ.ย. 2563
แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1644 5 มิ.ย. 2563
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1641 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 มิ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8558-8630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 มิ.ย. 2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1431 5 มิ.ย. 2563
แผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1620 5 มิ.ย. 2563
ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กสธ. มท 0819.2/ว1615 5 มิ.ย. 2563
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 932
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10