หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA 2021) [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือธุรการและสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)  
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10