หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)  
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10