หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
  อำนาจหน้าที่
   
     
 

 
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)
     1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66
     2. มีหน้าที่ต้องทำตาม มาตรา 67 ดังนี้
         - จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
       3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
           -  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
           -  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
           -  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
           -  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
         -  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
           -  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
           -  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
           -  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
           -  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
           -  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
           -  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
           -  การท่องเที่ยว
           -  การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
         -  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
           -  การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
           -  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
         -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
           -  การสาธารณูปการ
           -  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
           -  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
         -  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
           -  การจัดการศึกษา
           -  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
           -  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
           -  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
           -  การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
           -  การส่งเสริมกีฬา
           -  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
           -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
           -  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
           -  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
           -  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
           -  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
           -  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
           -  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
           -  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
           -  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           -  การผังเมือง
           -  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
           -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
           -  การควบคุมอาคาร
           -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           -  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
           - กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 13.20 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 11.07 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 162 ท่าน

 
 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10