หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นางวรณัน นาระต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรเมษ ติปาสะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรัญนะธี ใจใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุรินทร์ พลทองเติม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายศุภณัฐ อินทะเรืองรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำแสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน