หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
แนวทางการพัฒนา
    พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว
        พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
 
 
แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
        ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
        พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
        ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการการท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
 
 
แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
        ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
        ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
        สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
 
แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
        ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
        ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
        สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ
        การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงาน
        การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษา และการฝึกอบรม
        การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
        การพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
แนวทางการพัฒนา
    พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
        การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
        การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน และประสบภัย
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
แนวทางการพัฒนา
    การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์
        สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
        การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10