หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่
 
ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคุมกับการส่งเสริมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด
 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
 
มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
 
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป
 
จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน
 
ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
 
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการ ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10